Light
Clar
Dark
Fosc
EN
|
CA

Web Testing

We have been waiting for you!

Some do testing already, some do not. We know that.

Testing can be a stressful job, manual testing is either fault prone or tedious.

Automated testing is often hard-code.

And fixing testcases can be a fulltime job.

Don’t break your code. Don’t break your layout. Relax.

What co.meta users say

"B efore I got to know co.meta, I couldn't imagine how easy it can be to automate tests without in-depth programming knowledge. Automating tests so quickly and on a large scale with co.meta is not only a big relief in my daily business, it is also fun to work with a product that reflects the great experience and passion of its developers."

Cornelia S., Test Manager (Finance Accounting IT Solutions)
Daimler AG

"W riting UI automation is very easy with cometa particularly because of its no-code offerings and a lot of thought given to different possibilities by the makers of the tool. We are generally impressed with the capability this tool offers. Dig deeper and you will always find something more to explore."

Lalitkumar B., QA Engineer
Tea-Time with Testers

Web Testing

Us hem estat esperant!

Alguns ja fan proves, d’altres no. Ho sabem perfectament.

Crear tests pot ser un treball estressant, a més de que les proves manuals són propenses a fallades o són tedioses.

Les proves automatitzades solen ser de codi fix.

I arreglar cada test pot ser una feina a temps complet.

No trenqueu el vostre codi. No trenqueu el vostre disseny. Relaxeu-vos.

Això és el què diuen els usuaris de co.meta

"A bans de conèixer co.meta, no m'imaginava el fàcil que pot ser automatitzar proves sense coneixements de programació profunds. Automatitzar les proves tan ràpidament i a gran escala amb co.meta no només suposa un gran alleujament en el meu negoci diari, sinó que també és divertit treballar amb un producte que reflecteixi la gran experiència i passió dels seus desenvolupadors."

Cornelia S., responsable de proves (solucions informàtiques de comptabilitat financera)
Daimler AG

"A utomatitzar l’interfície d’usuari és molt fàcil amb co.meta, sobretot a causa de les seves ofertes sense codi i de la reflexió que els fabricants de l’eina han donat a les diferents possibilitats. En general, ens impressiona la capacitat que ofereix aquesta eina. Aprofundiu i sempre trobareu alguna cosa més per explorar."

Lalitkumar B., enginyer de control de qualitat
Tea-Time with Testers

co.meta - highlevel explanation
co.meta: explicació d'alt nivell
co.meta in action
co.meta en acció

Elevator Message

COMETA is a 100% open source software suite for visual and functional regression testing, to help QA Managers, DevOps and Business Owners get rid of repeating manual tests.

 

Highlights

100% Open Source: fork it, twist it, change it.

NO-CODE, LOW-CODE

On cloud or on premises.

No more fights with selenium webdriver.

 • Automate human actions on websites easily
 • On more than 2000 devices and with screenshots.
 • co.meta continously tests functionality and performes visual regression tests with image comparison.
 • Encrypt your data to ensure that it will never be used without your consent. Co.meta installs on premises.

 • Integrate co.meta smoothly thanks to the REST API and webhooks.
 • Cometa is to Testing what is Redhat to Linux.

  Discurs de l'ascensor

  COMETA és un paquet de programari de codi obert al 100% per a proves de regressió visual i funcional, per ajudar els administradors de control de qualitat, DevOps i propietaris d’empreses a desfer-se de proves manuals repetitives.

   

  En què destaca

  100% de codi obert: bifurqueu-lo, torceu-lo, canvieu-lo.

  NO-CODE, LOW-CODE

  Al núvol o en local.

  No més baralles amb Selenium Webdriver.

 • Automatitzeu fàcilment les accions humanes a les págines web
 • En més de 2000 dispositius i amb captures de pantalla.
 • co.meta prova contínuament la funcionalitat i realitza proves de regressió visual amb comparació d'imatges.
 • Encripteu les vostres dades per assegurar-vos que mai no s’utilitzaran sense el vostre consentiment. Co.meta s’instal·la en local.

 • Integreu co.meta sense problemes gràcies a l’API REST i als webhooks.
 • Cometa és el mateix per les proves què Redhat per a Linux.